Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo

Napsauta uutisen otsikkoa tai "Lue lisää"-nappia, niin pääset lukemaan uutisen kokonaan. 🙂

Hoivahenkilöstön keskeisimpiä koulutustarpeita ovat haastavat kohtaamistilanteet, saattohoito ja ensiapu

Palvelutalojen henkilökunnan osaamista ja koulutustarpeita kartoitettiin keväällä 2017 e-lomakekyselyllä, johon linkki lähetettiin sähköpostitse. Kyselyyn sai vastata anonyymisti. Vastauksia tuli 47 työntekijältä, vastausprosentin jäädessä 26 prosenttiin. Vastaajista 77 % oli lähi- tai perushoitajia ja enemmistö kuului ikäluokkaan 26-35 vuotta. Tulosten mukaan omassa työssä tarvittava osaaminen koettiin lähes kaikilla kysytyillä osa-alueilla pääosin hyväksi. Työpaikan ilmapiirin koki positiivisena

Lue lisää

Asiakkaat arvostavat kotihoidon palvelussa kiireetöntä kohtaamista ja kuulluksi tulemista sekä nauttivat oman eletyn elämän muistelemisesta

Keinupuiston palvelutalossa asiakkailta kartoitettiin heidän näkemyksiään kotihoidon palveluista. Aluksi asiakkaille järjestettiin työpaja, johon osallistui viisi palvelutalon asukasta. Työpajassa käsiteltiin lehtileikkeiden ja keskustelun avulla teemaa, millaista on hyvä elämä. Tuloksissa nousi esiin merkityksellisinä asioina harrastukset, hyvä fyysinen kunto, turvallisuus, toimivat palvelut ja eletyn elämän muisteleminen. Myöhemmin toteutetuilla yksilöhaastatteluilla kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä kotihoidon palveluista. Haastatteluihin osallistui viisi

Lue lisää

Palvelutalon sairaanhoitajan vastaanotolle hakeudutaan usein keskustelemaan ja saamaan ohjausta ja neuvontaa

Keinupuistokeskuksessa kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä sairaanhoitajan vastaanottotoiminnasta. Haastatteluihin osallistui 16 henkilöä. Kysyttäessä millaisiin tarpeisiin vastaanotolta haettiin apua, haastatteluaineistosta nousi seuraavat teemat: terveys- ja sosiaalipalveluihin ja etuuksien liittyvä neuvonta, terveyteen liittyvä ohjaus, mielialaan ja yksinäisyyteen liittyvä keskusteluapu, haavanhoito, injektiot sekä verenpaineen ja verensokerin mittaus. Neljälle henkilölle toteutettiin uusi haastattelu, jossa kartoitettiin asiakkaalle merkityksellisiä asioita sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa. Tuloksista

Lue lisää

Oppimisalustan toteuttajaksi valittiin JJ-Net

Hankkeessa suunniteltava henkilöstökoulutus toteutetaan mobiilikäyttöisellä sovelluksella, jonka toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella tamperelainen yritys JJ-Net Group Oy TAMKilla ja JJ-Netiillä on ollut yhteistyötä oppimisalustojen suunnittelussa jo muutaman vuoden ajan. JJ-Net on toteuttanut kuvapohjaisia oppimisympäristöjä muun muassa metsäalalle ja laboratorioalalle, sekä terveysalalle virtuaalisairaala Mediansan PALKO-sovellusta on suunniteltu Mediansan pohjalle, mutta mobiilikäyttöisyyttä ja pelillisyyttä lisätään. Tavoitteena on aikaansaada

Lue lisää

ITK 2017 -tapahtuman juliste

Uusia ideoita PALKO-hankkeeseen ITK-konferenssista

Hämeenlinnassa 6. – 7.4.2017 järjestettävä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna se kokosi yhteen 2300 opettajaa, rehtoria, opetusteknologian asiantuntijaa, tutkijaa, päättäjää, opiskelijaa ja muita asiasta kiinnostuneita. Osallistuneiden joukossa olivat myös Riitta ja Anne hankeryhmästä. Konferenssissa pääsimme perehtymään PALKO-hankkeen näkökulmasta suullisiin esityksiin, joita oli tarjolla kahden päivän

Lue lisää