Palvelutalojen henkilökunnan osaamista ja koulutustarpeita kartoitettiin keväällä 2017 e-lomakekyselyllä, johon linkki lähetettiin sähköpostitse. Kyselyyn sai vastata anonyymisti. Vastauksia tuli 47 työntekijältä, vastausprosentin jäädessä 26 prosenttiin. Vastaajista 77 % oli lähi- tai perushoitajia ja enemmistö kuului ikäluokkaan 26-35 vuotta.
Tulosten mukaan omassa työssä tarvittava osaaminen koettiin lähes kaikilla kysytyillä osa-alueilla pääosin hyväksi. Työpaikan ilmapiirin koki positiivisena ja kannustavana 41 % vastaajista. Henkilökunnasta 77 % koki työnsä psyykkisesti raskaaksi ja 72 % fyysisesti kuormittavaksi. Työssä jaksamisen tukeminen nousi täten yhdeksi koulutuksella tuettavaksi aiheeksi.

Kysyttäessä henkilökunnan koulutustarpeita, nousi muutama aihe selkeästi esiin. Haastavista kohtaamistilanteista toivoi koulutusta 72 % vastaajista, saattohoidosta 68 % ja ensiavusta 70 % vastaajista. Muita esiin nousseita koulutustarpeita olivat mm. mielenterveysongelmat, mielialan vaihtelut ja muistisairaudet (Alzheimer, dementia), haavanhoito, ihon hoito, jalkojen hoito ja kivun hoito. Myös asiakkaiden hoitosuunnitelmien sisältöön ja tietokoneen käyttöön haluttaisiin perehtyä paremmin.