Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo

DIKI - Digitaalinen itseopiskelu keinona hoivatyössä voimaantumiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen on hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus. Hankerahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Hankkeen kesto on kaksi vuotta, 1.2.2017 - 31.1.2019.

Hankkeessa luodaan digitaalinen itseopiskelumenetelmä henkilöstökoulutuksen välineeksi vanhusten hoivapalveluja tarjoavien palvelutalojen henkilökunnalle. Uudenlaisella mobiilikäyttöisellä interaktiivisella itseopiskelumenetelmällä koulutus kyetään viemään työpaikalle, jolloin se on helposti koko henkilöstön saavutettavissa eikä edellytä työpaikalta poissaoloa.

Hankkeen neljä päätavoitetta

 1. Suunnitella tavoiteltava mobiilikäyttöinen pedagoginen ratkaisu yhteistyössä ICT-alan organisaation kanssa.
 2. Tukea hoivahenkilöstön osaamista, työssä jaksamista ja voimaantumista valitsemalla koulutussisällöiksi keskeisiä hoivatyöntekijöiden jokapäiväisessä asiakastyössä tarvitsemia tietoja ja taitoja.
 3. Suunnitella opiskelumenetelmään vahvasti interaktiivisuutta painottava toimintalogiikka, joka edellyttää oppijalta aktiivisuutta ja stimuloi oppijan omaa oppimiseen johtavaa työskentelyä.
 4. Lopullisena tavoitteena on parantaa ikäihmisten kokemaa hoidon ja kohtelun laatua.

Kaksivuotisen hankkeen keskeiset toimenpiteet

 1. Hankkeessa suunnitellun pedagogisen ict-ratkaisun koodaus ostetaan palveluna ict-alan organisaatiolta.
 2. Itseopiskelumenetelmän sisältö suunnitellaan kirjallisuuteen perehtyen ja aiempien hankkeiden tuloksia hyödyntäen, aiheina mm. vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen, kuntouttava työote, ravitsemuksen ja lääkehoidon toteutumisen seuranta.
 3. Suunnitellaan pedagoginen interaktiivinen käyttö, kirjallisesta oppimateriaalista muokataan mobiililaitteeseen ja reflektioon perustuvaan opiskelumenetelmään soveltuva informaation esitystapa ja testataan sitä.
 4. Implementoidaan valmis tuote noin 200 hoivatyöntekijän käyttöön ja arvioidaan sen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Lopuksi sovitaan käytännöistä, joilla toiminta voi jatkua hankkeen päätyttyä. Tiedottamisen ja julkaisun avulla mahdollistetaan koulutusidean leviäminen koko maahan.

Hyödynsaajat

Hankkeen tuloksista hyötyvät palvelutalojen työntekijät, asiakkaat ja omistajataho.

Palvelutalojen henkilökunta saa mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutukseen, joka on helposti koko henkilöstön saavutettavissa. Menetelmä tukee samalla keski-ikäisen naisvaltaisen työvoiman tietoyhteiskuntavalmiuksia. Palvelutalojen henkilökunnan osaaminen vahvistuu, työntekijät kokevat voimaantuvansa ja saavat entistä paremmat valmiudet oman työn reflektointiin ja omien kehittymishaasteiden tunnistamineen.

Palvelutalojen asukkaiden kokemus hoidon laadusta paranee, turvallisuuden tunne ja luottamus henkilökuntaan lisääntyvät sekä toimintakykyisyys säilyy entistä paremmin.

Hoivapalveluja tuottavilla työnantajilla on helposti käyttöönotettava väline henkilöstön kehittämiseen ja koulutusorganisaatio kumppanina uusille koulutus- ja muille yhteistyötarpeille.

Hanketyöryhmä

Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) henkilökunta. Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@tamk.fi

Hankkeen projektipäällikkö

 • koulutuspäällikkö Sari Himanen

Hankkeen asiantuntijat

 • hoitotyön lehtori Riitta Nikkola
 • hoitotyön opettaja Anna Aikasalo
 • hoitotyön lehtori Anne Mäenpää
 • projektikoordinaattori Helena Tirronen
 • ICT-asiantuntija Anna-Liisa Karjalainen
 • fysioterapian lehtori Hannu Järvinen
PALKO-työryhmä