Syksyllä 2017 palkoa testasi 7 palvelutaloissa työskentelevää lähihoitajaa. He opiskelivat neljä valmiina ollutta oppikokonaisuutta. Heitä haastateltiin ja aineistot analysoitiin haastatteluteemojen ohjaamana. Teemoja olivat Sisällön ja tehtävien mielekkyys, Toimintalogiikka ja Opiskelukokemus.

Sisältö ja tehtävien mielekkyys

Haastateltavat kokivat Palko-oppimisympäristön sisällön mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Sisältöä pidettiin vaikeustasoltaan sopivina, vaikka lääkehoito-osio koettiin vaikeana: “Et se ei saakaan olla liian helppo. Kyllä se ihan haastava oli.”

Joihinkin osioihin olisi kaivattu enemmän uutta tietoa, mutta tuttujen asioiden kertaaminenkin koettiin hyväksi, se auttoi yhdistämään tietoa uudella tavalla käytännön työhön ja muuttamaan joitakin toimintatapoja. Osa haastateltavista koki saaneensa uusia näkökulmia työhönsä, erityisesti ravitsemusosiosta, joka herätti myös pohtimaan koko työyhteisön toimintatapoja asiakkaiden ravitsemuksen toteuttamisessa.

Vuorovaikutusosiosta pidettiin paljon ja se sisälsi haastateltavien mielestä kiinnostavia asioita. Esimerkit ja pohdintatehtävät saivat haastateltavat arvioimaan omaa toimintaansa ja omaksumaan uusia näkökulmia: “On toimintatavat muuttunut ihan täysin. Vielä niinku sitä petrannut entisestään”.

Haastateltavat kokivat sisällön esitystavan pääsääntöisesti hyväksi ja sopivan vaihtelevaksi. Videot koettiin erityisen hyvinä esitystapoina ja ne jäivät parhaiten mieleen. Varsinkin kuntoutus osion videoiden realistisuus sai kiitosta: “Kaikki nää siirtymiset ja tämmöset näin ne oli semmosia kultaakin kalliimpia pieniä muistutuksia ja ohjeistuksia siellä”.

Jotkut haastateltavat kertoivat, että olivat havainneet asiakkaiden tyytyväisyyden lisääntyneen, kun uusia oppeja oli alettu hyödyntämään käytännön hoitotyössä.

Toimintalogiikka

Opiskeluosioiden sisältämät tekstit koettiin pääsääntöisesti sopivan pituisiksi, tosin joissakin  kohdissa liian pitkiksi. Pitkiin tekstiosuuksiin toivottiin jaksottamista ja kertausosioita.
Pitkä tekstiosuus koettiin vaikeana muistaa, jos välikysymyksiä oli vähän.

Opiskeluosioiden sisältämistä kysymyksistä ja pohdintatehtävistä pidettiin paljon. Ne pysäyttävät miettimään asioita, ja niitä toivottiin jopa enemmän. Numeeristen vastausten kirjaamista toivottiin selkiytettävän.

Kuvia ja videoita kehuttiin äärimmäisen hyviksi. Joillakin haastateltavilla oli kuitenkin vaikeuksia saada videoita avautumaan, tai saada taulukoita avautumaan isommiksi, jotta niiden sisältämä informaatio olisi luettavissa. Käytettävyyteen liittyvät ongelmat yhdistettiin erilaisiin tietokoneisiin, käyttöjärjestelmiin tai internet-selaimiin.  Kun käytettävissä oleva internetverkko oli hidas, esimerkiksi junassa, oli sivujen avautuminen hidasta ja ohjelman käyttö hankalaa.

Haastateltavat pitivät siitä, että opiskeluosiot oli jaettu osiin. Tällöin pystyi tekemään yhden osion kerrallaan, ja jatkamaan myöhemmin. Lopputentti koettiin hyväksi, sillä se kertoi käyttäjälle, kuinka paljon tietoa oli omaksuttu.

Kolme haastateltavaa mainitsi tietokoneen parhaaksi tavaksi käyttää oppimisympäristöä.  Yhden mielestä tabletti oli paras ja yhden mielestä tietokone ja tabletti olivat yhtä hyviä.

Opiskelukokemus

Opiskelu koettiin mieluisaksi ja kivaksi. Digitaalinen menetelmä koettiin hyväksi ja helpoksi. Itsenäinen tapa opiskella nähtiin mieleisenä, itsenäinen lukeminen auttoi omaksumaan tietoa. Koska kyseessä oli henkilöstön täydennyskoulutus, haastateltavat pitivät tärkeänä, että opiskeluun saa käyttää työaikaa.

Kaksi haastateltavaa kuvasi, että heillä oli halu oppia, mikä lisäsi motivaatiota opiskeluun.  Keskittyminen työn ohessa koettiin välillä vaikeaksi, ja aikaa opiskeluun oli vaikea löytää.
Ajanpuutteen ja työpaikan rauhattomuuden vuoksi opiskelu toteutui usein kotona ja yövuorossa.

Yhteenveto

Kehitetty täydennyskoulutusmenetelmä on saanut hyvän vastaanoton. Digitaalinen itseopiskelu ja osista koostuva toteutustapa on koettu mielekkäänä ja oppimista tukevana. Interaktiivisuus ja reflektiota tukeva menetelmä saivat kiitosta ja palautteen mukaan kannusti pohtimaan omia toimintatapoja ja jopa muuttamaan omia käytäntöjä. Itsenäinen opiskelu vie kuitenkin aikaa, mikä työnantajan on tärkeä ottaa huomioon.

Saadun palauutteen perusteella sovellukseen on tehty korjauksia sekä sisältöihin, toteutustapaan että tekniikkaan.  Testaus jatkuu vuoden 2018 loppuun ja sinä aikana sovellukseen tehdään edelleen muutoksia, sitä mukaa kun puutteita tai tarpeita ilmenee.