Lokakuussa 13 lähihoitajapohjaista juuri opintonsa alkanutta sairaanhoitaopiskelijaa testasi DIKI-hankkeessa tehtyä PALKO-oppimisympäristöä ja sen neljää ensiksi valmistunutta oppikokonaisuutta. Nämä ovat Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaamistilanteet, Lääkehoito, Kuntoutuksesta toimintakykyä ja Ravitsemuksesta hyvinvointia. Opiskelijat opiskelivat kaikki osiot läpi ja kirjoittivat jokaisesta osiosta arviointiraportin, joka oli laajuudeltaan 10 – 15 sivua. Yleensä ottaen opiskelijat kokivat sisällöt mielenkiintoisina, visuaalisen esitystavan mielekkäänä ja sovelluksen käytön sujuvana. He kokivat, että saivat sisällöistä hyötyä työelämään.

Kunkin oppikokonaisuuden alussa oli testiosiot, joissa mitattiin sekä asennetta että osaamista. Asenne-testissä kysytään kuinka tärkeänä nähdään kysytyt asiat ja arvioita omasta toiminnasta, eli kuinka tilanteissa itse toimitaan. Osaamis-testissa mitataan aiheen alkuosaaminen ennen itsenäistä opiskeluosuutta. Tämän testiosion tarkoituksena on herättää kiinnostus aiheen opiskeluun ja oman toiminnan havainnointiin ja reflektioon. Suuri osa opiskelijoista oivalsi oppimisympäristön pedagogisen ajatuksen mielekkyyden:

”Alussa olevat kysymykset herättivät miettimään omaa kokemusta hoitajana ja miettimään toimintatapoja.”

Jokainen oppikokonaisuus on kaiken kaikkiaan noin neljän tunnin mittainen ja muodostuu 10 minuutin laajuisista itsenäisitä opiskeluosioista. Tämän pedagogisen idean opiskelijat olivat hyvin oivaltaneet:

”On hyvä, että osioiden teon voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Jos tekee vain pari osiota kerrallaan, jaksaa keskittyä paremmin.”

Opiskeluosio muodostui teksteistä, kuvista, videoista, kysymyksistä ja pohdintatehtävistä. Tämä monipuolinen materiaali sai opiskelijoilta myös kiitosta:

”Mielelläni tekisin koulutuksen tällaisessa muodossa, varsinkin kun osioita voi jatkaa myöhemmin. Tällä tavalla oppiminen on mielekäs varsinkin niissä osioissa. joissa pääsi itse vastailemaan ja miettimään kysymyksiä. ”

Oppikokonaisuuden lopussa oli osaamisen testi, jolla mitattiin materiaalissa käsiteltyjen asioiden osaamista. Testistä sai pisteitä ja mitalin. Testi koettiin mielekkäänä ja kannustavana:

”Lopun testi oli mukava ja siitä tuli onnistunut olo, kun asioita muisti hyvin.”

Opiskelijat saivat oppikokonaisuudesta mitaleja oman osaamisensa mukaisesti. Ravitsemuksesta hyvinvointia osiosta tuli eniten kultamitaleja (7kpl). Lääkehoito näyttäytyi vaikeimpana osiona, sillä siitä ei tullut yhtään kultamitalia.

Kaikki oppikokonaisuudet arvioitiin sisällöiltään hyviksi ja mielekkäiksi. Sisältöjen tarkemmat arviointikuvaukset julkaistaan raporttina myöhemmin.