Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo

Tarve palveluasumisen henkilöstön täydennyskoulutukselle nousee lainsäädännöstä, STM:n laatusuosituksista ja julkisuudessa kuvatuista haasteista liittyen muun muassa henkilöstön jaksamiseen, hoidon laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Hankkeen aikana kehitetään yhteensä 12 noin neljän tunnin mittaista digitaalista itseopiskeluun perustuvaa koulutusmateriaalipakettia.

Lääkehoidon toteuttaminen

 • Lääkehoidon vastuut ja velvollisuudet
 • Lääkehoidon turvallisuus
 • Lääkehoito avohoidossa
 • Lääkemuodot ja antotavat
 • Ikääntymismuutokset ja lääkehoito
 • Iäkkäillä vältettävät lääkkeet
 • Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksia
 • Uni- ja kipulääkkeiden käyttö iäkkäillä
 • Lääkelaskut

Ammatillinen vuoro-vaikutus ja haastavat koh-taamistilanteet

 • Minä vuorovaikuttajana
 • Asukkaan elämänhistorian, arvojen ja tarpeiden ymmärtäminen
 • Muistelu vuorovaikutuksen menetelmänä
 • Aistitoimintojen muutosten vaikutus vuorovaikutukseen
 • Afasia
 • Muistisairauden vaikutus sanalliseen ja sanattomaan vuorovaikutukseen
 • Sanallinen ja sanaton vuorovaikutus
 • Tunteet vuorovaikutuksessa ja aktiivinen kuuntelu
 • Yksinäisyys ja kohtaamattomuus
 • Kohtaamattomuus, hoitoyksinäisyys
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Asukkaan ja läheisen vuorovaikutuksen tukeminen

 

Ravitsemuksesta hyvinvointia

 • Ravintoaineet
 • Ravitsemustila ja sen arviointi
 • Ruokailu
 • Ruoka ja lääkkeet
 • Suunhoito
 • Ummetus

Kuntoutuksesta toi­­min­­ta­­kykyä

 • Kaatumisten ehkäisy
 • Esteettömyys
 • Turvallisuus liikkuessa
 • Apuvälineet
 • Ergonomia
 • Toimintakyvyn muutokset ikääntyessä

Asukaslähtöisyys päivittäisessä perushoitotyössä

 • Suunnitelmallinen perushoitotyö
 • Päivittäisistä toiminnoista ja hygieniasta huolehtiminen
 • Ihon hoito ja jalkojen hoito

 

Tavallisimmat perussairaudet ja niiden hoito

 • Gerastenia
 • Sydänsairaudet (sepelvaltimotauti, infarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt)
 • Tuki-ja liikuntaelinsairaudet (nivelrikko, lonkkamurtuman jälkitila, osteoporoosi)
 • Tyypin 1 ja 2 Diabetes
 • Parkinsonin tauti
 • AVH
 • COPD
 • Syöpää sairastavan hoitotyö

 

 

Muistisairaudet ja mielenterveyden edistäminen

 • Muistisairauksien toteaminen
 • Alzheimerin tauti
 • Verisuoniperäiset muistisairaudet
 • Otsa-ohimolohkorappeumien aiheuttama muistisairaus ja Lewyn kappale-tauti
 • Muistisairauksiin liittyvät käytösoireet ja niiden hoito
 • Muistisairaan hyvä hoito
 • Ikääntyneiden mielenterveyden edistäminen
 • Itsemääräämisoikeus
 • Vanhuksen masennus
 • Vanhuksen ahdistuneisuushäiriöt ja kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Psykoosioireinen vanhus
 • Ikääntyneiden päihteidenkäyttö
 • Kaltoinkohtelu

 

Terveydentilan muutosten arviointi ja toiminta akuu-teissa tilanteissa

 • Asukkaan voinnin arviointi NEWS- ja ABCDEF-menetelmillä
 • Toiminta akuuteissa tilanteissa: rintakipu, hengenahdistus, huimaus, kaatuminen, avh, sekavuus, keuhkokuume, virtsatieinfektio, alaraajojen äkillinen turvotus, hypo- ja hyperglykemia, ripulointi ja oksentaminen
 • Raportointi ja konsultointi ISBAR-menetelmää käyttäen

 

 

Aseptisen työskentelyn perusteet ja kroonisen haavan hoito

 • Aseptisen työskentelyn perusteet
 • Erilaiset krooniset haavat
 • Haavan hoidon perusteet

Elämän loppuvaiheen hoito

 • Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen
 • Saattohoito

Asukasta koskevan tiedon kirjaaminen ja hyödyntäminen

 • Hoito- ja palvelusuunnitelma ja sen käytännön tason toteutus
 • Päivittäinen kirjaaminen, raportointi ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen
 • RAI ja Vivago -järjestelmien tuottaman tiedon hyödyntäminen

 

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

 • Työhyvinvoinnin osatekijät
 • Työelämätaidot ja rakentava vuorovaikutus
 • Työyhteisön toiminta työhyvinvointia tukemassa
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Työn imu, motivaatio ja sitoutuminen työhön ja työn tuunaminen
 • Hyvinvointia omaan työhön asukkaiden osallisuutta lisäämällä
 • Älyteknologiasta apua hoivatyöhön
 • Kuntouttava työote auttaa jaksamaan työssä ja ergonomisesta työskentelystä työhyvinvointia
 • Ravinnon ja unen merkitys työhyvinvointiin
 • Terveysliikunnasta, rentoutumisestaja luonnosta voimaa työntekoon