DIKI-hankkeen yhtenä tavoitteena oli suunnitella mobiilikäyttöinen pedagoginen ratkaisu henkilöstökoulutuksen välineeksi. Tämä toteutui yhteistyössä tamperelaisen ICT-alan yrityksen JJ-Net Group Oy:n kanssa, jolta sovelluksen koodaus ostettiin palveluna.

Palko – Palveluasumisen laatua kehittävä oppimisympäristö

Hankkeen toisena tavoitteena oli tukea hoivahenkilöstön osaamista valitsemalla koulutussisällöiksi keskeisiä palvelutalojen jokapäiväisessä asiakastyössä tarvittavia tietoja ja taitoja. Sisällöt suunniteltiin kirjallisuuteen perehtyen, aiempien hankkeiden tuloksia hyödyntäen ja kohderyhmän tarpeita tutkimalla.

Tuloksena luotiin 12 oppikokonaisuutta:

 1. Asukasta koskevan tiedon kirjaaminen ja hyödyntäminen
 2. Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen
 3. Ammatillinen vuorovaikutus ja haastavat kohtaamistilanteet
 4. Elämän loppuvaiheen hoito
 5. Asukaslähtöisyys päivittäisessä perushoitotyössä
 6. Ravitsemus hyvinvoinnin perustana
 7. Aseptisen työskentelyn perusteet ja kroonisen haavan hoito
 8. Mielenterveyden edistäminen ja muistisairaudet
 9. Kuntoutuksesta toimintakykyä
 10. Tavallisimmat perussairaudet ja niiden hoito
 11. Terveydentilan muutosten arviointi ja toiminta akuuteissa tilanteissa
 12. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

Kokonaisuudelle annettiin nimeksi Palko eli palveluasumisen laatua kehittävä oppimisympäristö hoivahenkilöstölle. Oppimisympäristö löytyy linkistä: dikipalko.tamk.fi.

Interaktiivinen ja monimediainen oppisisältö

Kolmantena tavoitteena oli suunnitella opiskelumenetelmään vahvasti interaktiivisuutta painottava toimintalogiikka, joka edellyttää oppijalta aktiivisuutta ja stimuloi oppijan omaa oppimiseen johtavaa työskentelyä. Sisältöjä työstettäessä kirjallisesta oppimateriaalista muokattiin mobiililaitteeseen ja reflektioon perustuvaan opiskelumenetelmään soveltuva informaation esitystapa, joka on vahvasti interaktiivinen ja sisältää monimediaista oppimateriaalia. Sovelluksesta saatiin pedagogisilta ratkaisuilta innovatiivinen ja ainutlaatuinen, ja se mahdollisti uuden tavan opiskella.

Hankkeen lopullisena tavoitteena oli tukea ikäihmisten kokeman hoivatyön laadun parantumista. Sovellukseen integroitujen osaamisen alku- ja lopputestien perusteella kaikkien hoivatyöntekijöiden osaaminen parani niiltä substanssialueilta, mitä oppikokonaisuuksia henkilö suoritti hyväksytysti, saaden oppikokonaisuudesta mitalin. Kaikki oppikokonaisuudet olivat tältä osin vaikuttavia ja paransivat osaamista.

Sovellusta testattiin kuudessa palvelutalossa. Näissä hankkeen tilaisuuksiin osallistui 216 henkilöä. Tunnuksia oppimisympäristöön tehtiin 232 henkilölle. Sovelluksen seurantatietojen perusteella 158 henkilöä suoritti oppikokonaisuuksia.

Osaaminen kehittyi monella tavalla

Opiskelun myötä työntekijöille kehittyi myös paremmat valmiudet oman työn, toiminta- ja ajattelutapojen reflektointiin ja omien kehittymishaasteiden tunnistamineen, sillä oppikokonaisuudet vahvistivat näitä ominaisuuksia. Osaamisen lisääntymisen myötä henkilökunnalla on ymmärrystä kehittää tai muuttaa omaa toimintaansa vastaamaan entistä paremmin palvelutalojen asiakkaiden tarpeita.

Hankkeen sivutuloksena, siinä käytetyn digitaalisen opiskelumenetelmän myötä, palvelutalojen keski-ikäisen naisvaltaisen työtekijäjoukon tietoyhteiskuntavalmiudet vahvistuivat ja joiltakin osin myös palvelutalojen ICT-infrastruktuuria parannettiin.

Hankkeen tuloksen myötä hoivapalveluja tuottavilla työnantajilla on saatavilla väline, jolla henkilöstökoulutusta voidaan tarjota helposti koko henkilöstölle.

Kuva: Sari Himanen ja Riitta Nikkola esittelemässä hankkeen tuloksia 9.5.2019 Eurooppa-päivässä Vapriikissa Tampereella.

DIKI – Digitaalinen itseopiskelu keinona hoivatyössä voimaantumiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen oli hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus. Hankerahoitus tuli Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Hanke kesti kaksi vuotta, 1.2.2017 – 31.1.2019.

Teksti: Sari Himanen, hankkeen projektipäällikkö