Palvelutalojen esimiesten näkemyksiä hoivahenkilöstön osaamisen kehittämistarpeista kartoitettiin haastattelulla. Haastatteluteemat käsittelivät palvelutalojen hoivahenkilöstöltä yleensä edellytettävää osaamista ja aiemman kirjallisuuden pohjalta nostettuja teemoja osaamisen kehittämiskohteista.
Haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna ja siihen osallistui neljä henkilöä, palvelutalon yksikön johtaja, henkilöstöpäällikkö ja kahden palvelutalon hoitotyön esimiehet. Haastattelijoita oli kaksi ja haastattelun kokonaiskesto oli 1,5 tuntia. Haastattelu nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin teema- ja teoriaohjautuvalla sisällön analyysillä.
Tuloksista nousi keskeiseksi kehittämiskohteeksi uudistuvan itseohjautuvan asiakaslähtöisen työotteen omaksuminen ja tavoitteellinen orientaatio perushoitotyön toteutuksessa. Perussairauksien tuntemus ja kyky toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa sekä arvioida asiakkaan terveydentilaa ja vointia nähtiin keskeisinä osaamisen kehittämiskohteina. Hygieniasta huolehtiminen ja aseptinen työskentelytapa sekä päivittäinen kirjaaminen ja raportointi nousivat myös teemoiksi, joihin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota.