Palko-oppimisympäristön esitelyä TAMK-konferenssissa

Palko-oppimisympäristöä esiteltiin TAMK-konferenssissa 8. helmikuuta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Konferenssin hanketemppuradan esitykseen kuuluivat videoidut katugallup-haastattelut sekä Palko-hankkeen esittely standillä. Riitta Nikkola ja Sari Himanen esittelivät Palkoa asiantuntevasti standillä. Ikääntyneet Maire ja Aune (Helena Tirronen ja Anna-Liisa Karjalainen) paneutuivat palvelutaloasukkaan rooleihinsa intohimolla. He selvittivät haastattelemalla osallistujia, minkälaista hoitoa osallistujat toivoisivat ikääntyessään saavansa. Maire ja Aune halusivat tietää muun

Lue lisää

PALKOa testasi 13 opiskelijaa

Lokakuussa 13 lähihoitajapohjaista juuri opintonsa alkanutta sairaanhoitaopiskelijaa testasi DIKI-hankkeessa tehtyä PALKO-oppimisympäristöä ja sen neljää ensiksi valmistunutta oppikokonaisuutta. Nämä ovat Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaamistilanteet, Lääkehoito, Kuntoutuksesta toimintakykyä ja Ravitsemuksesta hyvinvointia. Opiskelijat opiskelivat kaikki osiot läpi ja kirjoittivat jokaisesta osiosta arviointiraportin, joka oli laajuudeltaan 10 – 15 sivua. Yleensä ottaen opiskelijat kokivat sisällöt mielenkiintoisina, visuaalisen esitystavan mielekkäänä

Lue lisää

Asiakaslähtöisyys ja terveydentilan arvioinnin kyky ovat keskeisiä henkilöstön osaamisen kehittämiskohteita esimiesten näkökulmasta

Palvelutalojen esimiesten näkemyksiä hoivahenkilöstön osaamisen kehittämistarpeista kartoitettiin haastattelulla. Haastatteluteemat käsittelivät palvelutalojen hoivahenkilöstöltä yleensä edellytettävää osaamista ja aiemman kirjallisuuden pohjalta nostettuja teemoja osaamisen kehittämiskohteista. Haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna ja siihen osallistui neljä henkilöä, palvelutalon yksikön johtaja, henkilöstöpäällikkö ja kahden palvelutalon hoitotyön esimiehet. Haastattelijoita oli kaksi ja haastattelun kokonaiskesto oli 1,5 tuntia. Haastattelu nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin teema-

Lue lisää

Hoivahenkilöstön keskeisimpiä koulutustarpeita ovat haastavat kohtaamistilanteet, saattohoito ja ensiapu

Palvelutalojen henkilökunnan osaamista ja koulutustarpeita kartoitettiin keväällä 2017 e-lomakekyselyllä, johon linkki lähetettiin sähköpostitse. Kyselyyn sai vastata anonyymisti. Vastauksia tuli 47 työntekijältä, vastausprosentin jäädessä 26 prosenttiin. Vastaajista 77 % oli lähi- tai perushoitajia ja enemmistö kuului ikäluokkaan 26-35 vuotta. Tulosten mukaan omassa työssä tarvittava osaaminen koettiin lähes kaikilla kysytyillä osa-alueilla pääosin hyväksi. Työpaikan ilmapiirin koki positiivisena

Lue lisää

Asiakkaat arvostavat kotihoidon palvelussa kiireetöntä kohtaamista ja kuulluksi tulemista sekä nauttivat oman eletyn elämän muistelemisesta

Keinupuiston palvelutalossa asiakkailta kartoitettiin heidän näkemyksiään kotihoidon palveluista. Aluksi asiakkaille järjestettiin työpaja, johon osallistui viisi palvelutalon asukasta. Työpajassa käsiteltiin lehtileikkeiden ja keskustelun avulla teemaa, millaista on hyvä elämä. Tuloksissa nousi esiin merkityksellisinä asioina harrastukset, hyvä fyysinen kunto, turvallisuus, toimivat palvelut ja eletyn elämän muisteleminen. Myöhemmin toteutetuilla yksilöhaastatteluilla kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä kotihoidon palveluista. Haastatteluihin osallistui viisi

Lue lisää